Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

PROFIL FIRMY


Amberg Group

Hoci skupina Amberg sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 45-ročnou tradíciou patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti. Väčšinovým vlastníkom skupiny Amberg je pán Felix Amberg, diplomovaný stavebný inžinier ETH/SIA. Prvá spoločnosť, Amberg Ingenieurbüro Sargans (po premenovaní Amberg Engineering AG) bola založená v roku 1966 pánom Rudolfom Ambergom, Dr.h.c. Postupne vznikli pobočky vo Švajčiarsku (Regensdorf, kde sa nachádza hlavné sídlo skupiny Amberg a Chur), v Českej republike (Amberg Engineering Brno, a.s.), v Španielsku (Amberg Infraestrukturas S.A., Madrid), v Singapure (Amberg&TTI Pte Ltd.), na Slovensku (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.), v Indii (Amberg Engineering India Private Ltd.) a USA (Amberg Engineering Inc.). Amberg Engineering AG spolu so svojimi dcérskymi a sesterskými spoločnosťami ako je Amberg Technologies AG, Versuchstollen Hagerbach AG a ASIT AG má viac ako 400 zamestnancov pokrývajúcich svojou špecializáciou celé spektrum činností súvisiacich s projektovaním a dozorovaním stavieb.

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť pri svojom vzniku v roku 2003 mala iba 2 zamestnancov. Postupne s rastúcimi požiadavkami na projektové kapacity sa spoločnosť rozrástla na dnešných viac ako 70 interných zamestnancov pracujúcich nielen v hlavnom sídle spoločnosti v Bratislave, na pracoviskách v Žilina a Banskej Bystrici a na stredisku v Košiciach, ale aj na mnohých stavbách po celom Slovensku.

Práca v projekcii alebo priamo na stavbe v pozícii stavebného dozoru nie je jednoduchá. Naopak, je veľmi zodpovedná a vyžaduje si celého človeka. Hoci firma Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. vznikla iba v júni 2003 tvoria ju všetko skúsení pracovníci, ktorí už v minulosti dokázali, že sú schopní k plnej spokojnosti zákazníka vyriešiť aj tie najnáročnejšie problémy spojené s projektovaním a dozorovaním jednotlivých druhov stavieb, vrátane ich technologického vybavenia. Spoločnosť zamestnáva autorizovaných stavebných inžinierov s osvedčeniami pre komplexné architektonické a inžinierske služby v kategórii inžinierske stavby a pozemné stavby, statiku stavieb, špecialistov na cesty, mosty, tunely, geotechniku, geológov, odborne spôsobilých zamestnancov pre činnosti vykonávané banským spôsobom, odborne spôsobilých stavebných dozorov pre všetky druhy inžinierskych a pozemných stavieb a externe spolupracuje s ďalšími autorizovanými inžiniermi, tak aby pokryla všetky kategórie a oprávnenia podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z..

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

Lepšie sa snáď ani nedá charakterizovať krédo firmy Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava. Špičkové hardvérové a softvérové vybavenie umožňuje navrhovanie konštrukcií a stavieb s optimálnymi vlastnosťami a rozmermi. Stopercentné uplatnenie výpočtovej techniky pri práci zaručí vysokú výkonnosť, kvalitu a operatívnosť pri realizovaní projektov. V súčasnosti zavedený interný informačný systém a vlastná počítačová sieť zaisťujú pre firmy zo skupiny Amberg trvalý prístup ku všetkým aktuálnym informáciám, projektom a technickým riešeniam.

Firma Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. vlastní certifikáty systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, systému enviromentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa OHSAS 18001:2007.

Členstvo v organizáciách

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., resp. konateľ spoločnosti Ing. Martin Bakoš, PhD. sú členmi slovenských a medzinárodných organizácií:

ITA / AITES
 • Medzinárodná tunelárská asociácia,
 • SKSI
 • Slovenská komora stavebných inžinierov,
 • SCS
 • Slovenská cestná spoločnosť
 • SGS
 • Slovenská geosyntetická spoločnosť
 • TNK č. 7
 • Technická normalizačná komisia č.7 Pozemné komunikácie
 • HSSR
 • Švajčiarsko-Slovenská obchodná komora
 • AMCHAM
 • Americko-obchodná komora

 • Služby

  Komplexný predmet podnikania spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. je vo výpise z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29057/B.

  Vychádzajúc z obchodného registra spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné a inžinierske služby v týchto oblastiach:

 • Podzemné stavby (hĺbené a razené cestné a železničné tunely, sanácie a rekonštrukcie tunelov, únikové, kanalizačné a vodovodné štôlne, podzemné garáže a ostatné špeciálne podzemné stavby, vrátane ich technologického vybavenia).
 • Pozemné stavby (administratívne a obytné budovy, hotely, priemyselné haly, strediská údržby diaľníc; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu administratívnych budov, historických objektov, elektrární a iné).
 • Dopravné stavby (cesty a diaľnice, železnice, mosty, priepusty a iné).
 • Vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).
 • Geotechnika (pilóty, mikropilóty, prúdová injektáž, podzemné steny, oporné a zárubné múry, kotevné konštrukcie, špeciálne geotechnické konštrukcie ako sú sanácie zosuvov, skalných svahov, násypy, podchytávanie základov, protipovodňové opatrenia, zlepšovanie zemín a pod.).
 • Statické, stabilitné a geotechnické výpočty (vlastné programové vybavenie: Microstation, MIDAS Civil, FINE Beton 3D, SCIA ESA PT2006, FINE GEO04, GEO05, PLAXIS resp. programové vybavenie sesterských spoločností: FLAC, IDA, GEO MKP).

  Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pre tieto oblasti poskytuje, spracováva a realizuje:

 • koncepcie technického riešenia,
 • všetky stupne projektovej dokumentácie,
 • prevádzkovú dokumentáciu,
 • poradenstvo, konzultačnú, posudkovú a expertíznu činnosť,
 • geotechnický dozor,
 • stavebný dozor,
 • riadenie stavieb,
 • geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie,
 • vypracovanie noriem, predpisov a smerníc,
 • kurzy a školenia.

 • Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. rieši, projektuje, dozoruje a zaisťuje realizáciu stavieb s uplatnením najmodernejších svetových poznatkov, metód, technológií a materiálov.