Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
MANAŽÉRSTVO KVALITY

     

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava si uvedomuje svoju zodpovednosť za zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality ako aj za spokojnosť zákazní­kov firmy a preto prijí­ma nasledovné:

POLITIKA KVALITY

Kvalitnou realizáciou projekčných prác inžinierskej činnosti a výkonu stavebného dozoru plniť oprávnené požiadavky zákazníka a získať si jeho dôveru.

Vytvárať podmienky pre správny chod systému manažérstva kvality vybudovaného podľa noriem STN EN ISO radu 9000 a neustále zlepšovať jeho efektí­vnosť.

Sledovať a vyhodnocovať činnosti našej spoločnosti vplývajúce na kvalitu výslednej projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a výkonu stavebného dozoru.

Uplatňovať systém vzdelávania pracovní­kov spoločnosti, ktorý zvyšuje ich povedomie o kvalite a politike kvality.

Zveľaďovať sí­dlo spoločnosti tak, aby kvalitné zázemie napomáhalo vytvárať vhodné podmienky na kvalitnú a bezproblémovu realizáciu projekčných prác.

Využívať zdroje pre kvalitnú realizáciu projekčných prác, inžinierskej činnosti a výkonu stavebného dozoru.

Vzdelávaní­m pracovní­kov zabezpečovať, aby pracovní­ci pochopili, že každý z nich je reprezentantom našej firmy a svojou prácou, chovaní­m a vystupovaní­m pomáha zvyšovať dôveryhodnosť firmy a napĺnať ciele kvality.ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Vyhlásená politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej spoločnosti a jej zamestnancov k ochrane životného prostredia pri poskytovaní­ služieb spoločnosťou. Vedenie Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. uznáva starostlivosť o životné prostredie za neoddeliteľnú súčasť svojej každodennej činnosti. V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti postupným vytváraní­m a plnení­m environmentálnych programov sa zaväzuje:

- Plniť požiadavky všetkých platných zákonov, predpisov a nariadení ­ o ochrane životného prostredia a iných požiadaviek chrániacich životné prostredie, dodržiavať prí­slušné environmentálne právne a iné predpisy.

- Preventí­vne predchádzať znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernému vytváraniu odpadov, pri zavádzaní­ nových technológií­ posudzovať možné vplyvy a riziká na životné prostredie.

- Sústavne znižovať negatí­vne vplyvy procesu vykonávaných našou spoločnosťou na životné prostredie, zabezpečovať zlepšovanie environmentálneho stavu, prevenciu znečisťovania a zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov.

- Dbať o minimalizáciu negatí­vnych dopadov vlastných činnosti­, výrobkov a služieb na životné prostredie.

- Zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami.

- Vyžadovať od svojich obchodných partnerov aktí­vny prí­stup k ochrane životného prostredia.

- Komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou.

- Pravidelným preskúmavaní­m zavedeného systému environmentálneho manažérstva zabezpečí­me trvalé zlepšenie jeho efektí­vnosti.

Environmentálna politika nadobúda platnosť 01.10.2009 jej zverejnení­m. Environmentálna politika je záväzná pre všetkých zamestnancov firmy Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Starostlivosť o životné prostredie je vecou každého zamestnanca. Každý na svojej úrovni je zodpovedný za ochranu životného prostredia.


POLITIKU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Vyhlásená politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej spoločnosti a jej zamestnancov k manažérstvu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri poskytovaní­ služieb spoločnosťou. Spoločnosť sa zaväzuje:

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je nevyhnutnou súčasťou činností­, ktoré vykonávajú zamestnanci.

- Zavedení­m systému riadenia BOZP pri práci zabezpečí­ súlad so zákonmi, nariadeniami vlády, vyhláškami a ostatnými predpismi.

- Dodržiavanie platných právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- Zabezpečenie BOZP je spoločnou zodpovednosťou zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ vyhlasuje,že všetci zamestnanci sú primerane vyškolení­ a preskúšaní­ v otázkach BOZP v závislosti od vykonávania ich funkcie.

- Zamestnancom zabezpečí­ vylepšovanie pracovných podmienok v súlade s fyzickými a psychickými danosťami jednotlivcov.

- Implementácia politiky BOZP bude zabezpečená pridelení­m zodpovednosti na každej riadiacej úrovni so zavedení­m kontrolnej činnosti stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých prí­slušní­kov organizácie predchádzaní­m pracovných úrazov, ochorení­, nemocí a nehôd.

- V zmluvných vzťahoch bude presadzovať, aby sa zmluvní­ partneri riadili otázkami BOZP v súlade s prijatými dokumentmi a predpismi Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

- Stanovenie cieľov zabezpečenia BOZP a ich pravidelné prehodnocovanie a v prípade potreby aktualizovanie. Zabezpečiť, aby prebiehali konzultácie so zamestnancami k tejto problematike.

- Neustále zlepšovať zavedený systém BOZP a jeho výkonnosť.

- Poskytovať primerané zdroje na efektí­vny chod systému BOZP a PO.

Riadenie BOZP je primárnou zodpovednosťou na všetkých stupňoch riadenia v celej našej spoločnosti. Spoločnosť bude pravidelne skúmať túto politiku s cieľom neustalého sa zlepšovania v tejto oblasti. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní sa riadiť týmito deklarovanými princí­pmi. Politika manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nadobúda platnosť 01.10.2009 jej zverejnení­m. Politika manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je záväzná pre všetkých zamestnancov firmy Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.