Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Smernica ochrany dát spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Copyright

© Copyright 2018, Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovensko


Autorské práva k uverejnenému obsahu spadajú do príslušnej spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. alebo uvedených majiteľov. Každá reprodukcia vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas držiteľa autorských práv.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. starostlivo zhromažďuje informácie o týchto webových stránkach a stará sa o ich pravidelnú aktualizáciu. Napriek tomu sa tieto údaje chápu ako všeobecné informácie bez záruky, ktoré nenahradzujú individuálne a osobitné konzultácie.

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií na týchto stránkach alebo bezproblémový prístup kedykoľvek. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok. Akonáhle budete používať takéto externé odkazy, ponecháte informačnú ponuku spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. . Rôzne pravidlá sa môžu vzťahovať na ponuky tretej strany, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov.

Okrem toho spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. vylučuje zodpovednosť za nedbanlivé porušenie povinností týkajúcich sa služieb, najmä sťahovanie súborov poskytovaných spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na internetových stránkach spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o..

V žiadnom prípade nebude spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo poškodenie materiálnej alebo nehmotnej povahy vyplývajúce z prístupu, použitia alebo nepoužívania uverejnených informácií alebo zo zneužitia pripojenia alebo technických porúch.

Všetky ponuky nie sú záväzné. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o si vyhradzuje právo zmeniť časť alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia, dočasne alebo natrvalo pridať, odstrániť alebo zastaviť zverejnenie.

Odporúčania a odkazy

Prepojené webové stránky sú zodpovednosťou príslušných operátorov. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., nemá vplyv na súčasný a budúci obsah prepojených stránok. Zodpovednosť za informácie a služby súvisiacich stránok spočíva výhradne na príslušných tretích stranách. V súvislosti s obsahom týchto webových stránok nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť.

Ochrana dát

Všetky osobné údaje zozbierané na internetových stránkach spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. sú uložené a spracovávané iba pre naše individuálne použitie, prenos informácií o produktoch alebo predloženie ponuky služieb. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Vás uisťuje, že bude zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne a v súlade s pravidlami zákona o ochrane osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov

Na základe právnych predpisov o ochrane má každý právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu pred zneužitím svojich osobných údajov. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. je v súlade s týmito ustanoveniami. V spolupráci s našim poskytovateľom hostingu sa snažíme čo najlepšie chrániť databázy pred vonkajším prístupom, stratou údajov, zneužitím alebo falšovaním.

Pri prístupe na naše webové stránky sú iba neosobné údaje, ako je vaša IP adresa, navštívená posledná stránka, použitý prehliadač, dátum, čas a všeobecné informácie o vašom operačnom systéme, respektíve prehliadači, ktoré sa prenášajú anonymne, aby zistili trendy a zlepšili naše online služby. Z toho dôvodu nie sú vyvodené žiadne závery o vašej osobe.

Osobným údajom sa bude zaobchádzať prísne s dôverou a nebudú predané ani poskytnuté tretím stranám. Výnimka: externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú absolútne nevyhnutné údaje v našom mene. Týka sa to najmä nasledujúcich poskytovateľov služieb: Google Inc. (štatistiky prístupu)

Informácie, opravy a vymazávanie údajov

V prípade žiadostí týkajúcich sa informácií, opravy alebo vymazania sa obráťte na adresu gdpr@amberg.sk a uveďte svoje meno, kontaktnú adresu a telefónne číslo vrátane kópie preukazu totožnosti alebo pošlite poštou na adresu:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

Radi by sme zdôraznili, že vaše právo na vymazanie údajov môže byť obmedzené zákonnými požiadavkami na uchovávanie, ktoré musíme dodržiavať. Okrem toho súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné zákonom poverené orgány môžu mať prístup k údajom alebo požiadať o informácie na právnom základe.

Ochrana údajov pre žiadateľov o zamestnanie

Pri prijímaní do zamestnania spracovávame osobné údaje, ktoré požadujeme v súvislosti s touto činnosťou. Ide o kontaktné údaje a ďalšie údaje, ako sú životopis, certifikáty, kvalifikácie, odpovede na otázky atď., Ako aj údaje o bankových účtoch, s cieľom uhradiť cestovné výdavky.

Na postihnuté osoby sa vzťahujú požiadavky nariadenia o ochrane údajov. Údaje sa vymažú najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia procesu náboru zamestnancov za predpokladu, že nedošlo k zamestnaniu. Žiadosť o budúce stretnutia môžeme odmietnuť po konzultácii s vami a s Vaším súhlasom.

Cookies

V niektorých prípadoch sa používajú tzv. Cookies. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby pred uložením súboru cookie sa na obrazovke zobrazilo upozornenie. Môžete tiež vynechať výhody osobných cookies. Niektoré služby sa v tomto prípade nesmú použiť.

Na našich webových lokalitách sa používa služba Google Analytics, webová analýza poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú lokalitu. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sú prenesené na server Google v USA a uložené tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie na posúdenie vášho používania webových stránok, zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretia strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespája vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto webových stránok súhlasíte so spracovaním údajov zhromaždených o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie. (Zmluvné podmienky služby Google Analytics)

Sociálne siete

Niektoré webové stránky spoločností skupiny Amberg môžu používať doplnky pre nasledujúce sociálne siete:

Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube

Ak kliknete na doplnok sociálnych médií, budete presmerovaný na webové stránky daného poskytovateľa. Aj keď na týchto webových stránkach možno vidieť Amberg, na týchto webových stránkach sa nevzťahujú predpisy ochrany údajov spoločnosti Amberg, ale predpisy o ochrane údajov príslušného poskytovateľa webovej stránky. Ak máte u príslušného poskytovateľa používateľské konto, je možné, že príslušný poskytovateľ pridá informácie do vášho používateľského konta, napríklad že ste prešli z webovej stránky spoločnosti Amberg na webovú stránku príslušného poskytovateľa. Predpisy o ochrane údajov príslušných poskytovateľov sa majú prevziať z webových stránok príslušných poskytovateľov alebo sa môžu od príslušných poskytovateľov obrátiť. Väčšinu webových prehliadačov môžete vidieť na paneli s adresou, či ste na webových stránkach spoločnosti Amberg alebo nie.