Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

D2 Lamačská cesta – Staré grunty, Tunel Sitina

Náklady na výstavbu:
cca. 3,0 mld. Sk

Začiatok výstavby:
2003

Ukončenie výstavby:
2007

Popis projektu:
Razený a hĺbený tunel v tvrdých skalných horninách granodioritu a granitu.
Dĺžka tunela ca. 1 415-1440 m.
Razená časť ca. 1 159-1184 m.
Hĺbená časť ca. 256 m.

Spôsob razenia a vystrojenia:
Vrtno-trhavinové razenie, na oboch portáloch pod ochranou mikropilotového dáždnika. Vystrojenie pomocou striekaného betónu B30, priehradových oblúkových nosníkov ARCUS, oceľových sietí a SN kotiev dĺžky 4 m.

Geológia:
Granodiority a granity, miestami mylonitizované. Bezprostredný kontakt masívu Sitina s tektonickými zónami je príčinou výskytu zlomov, tektonitov a vysokého stupňa puklinatosti granitoidov aj mimo zlomov.

Naše práce:
Geotechnický dozor (geotechnický dozor pri razení, kontrolný geotechnický monitoring, upresnenie optimálneho technologického postupu razenia, technický dozor pri razení a zriaďovaní primárneho ostenia, kontrola dokumentácie pre vykonanie prác, atď.)

Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC.

Projektant:
Dopravoprojekt, a.s.

Zhotoviteľ:
JV Taisei - Skanska DS

Referenčná osoba:
Ing. Martin Cvoliga
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.