Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Výstavba rýchlostnej cesty R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, I. etapa a II. etapa

Náklady na výstavbu:
I. etapa 1 560 104 140 Sk
II. etapa 3 120 660 440 Sk

Začiatok výstavby:
I. etapa 04.03.2008
II. etapa 24.11.2008

Ukončenie výstavby:
I. etapa 04.03.2010
II. etapa 24.11.2010

Popis projektu:
Predmetný úsek je súčasťou rýchlostnej cesty R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica, ktorá je súčasťou európskej cesty E-571 Bratislava – Košice, ktorá je súčasťou európskeho cestného ťahu E 58 Viedeň (Rakúsko) – Rostov na Done (Ruská federácia). Výstavba cesty realizovaná v súlade s uznesením vlády SR č. 162 z 21.februára 2001 k novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest s aktualizáciou podľa uznesenia vlády SR č.523 z 26. júna 2003.

I. etapa
Výstavba rýchlostnej cesty R1 v I. etape od Žarnovice po mimoúrovňovú križovatku „Lehôtka“ je realizovaná v súlade s rozvojom cestnej siete na Slovensku. Predmetný úsek je taktiež v plnom súlade s opatrením č.2 na revitalizáciu krajiny Žiarskej kotliny podľa uznesenia vlády SR č.59 z 24.1.2001 Projekt rieši výstavbu rýchlostnej cesty R1 v dvoch etapách. I. etapa je riešená od pracovného staničenia km 0,000 po km 9,675. Na začiatku úseku je stavba napojená na stavbu obchvatu mesta Žarnovica. Celková dĺžka I.etapy je 9,675 m. Z hľadiska šírkového usporiadania ide o rýchlostnú štvorpruhovú smerovo rozdelenú komunikáciu kategórie R 22,5/100(80).

II. etapa
Výstavba rýchlostnej cesty R1 v II. etape od mimoúrovňovej križovatky „Lehôtka“ po napojenie na už zrealizovaný úsek rýchlostnej cesty po Zvolen je realizovaná v súlade s rozvojom cestnej siete na Slovensku. Predmetný úsek je taktiež v plnom súlade s opatrením č.2 na revitalizáciu krajiny Žiarskej kotliny podľa uznesenia vlády SR č.59 z 24.1.2001. Projekt rieši výstavbu rýchlostnej cesty R1 v dvoch etapách. II. etapa, ktorá je predmetom tejto dokumentácie je riešená od pracovného staničenia km 9,675 po km 18,048. Celková dĺžka II.etapy je 8 372,88 m. Z hľadiska šírkového usporiadania ide o rýchlostnú štvorpruhovú smerovo rozdelenú komunikáciu kategórie R 22,5/100(80). Predmetný úsek rýchlostnej cesty R1 sa na konci úseku I.etapy napojí na terajší komunikačný systém novovybudovanou mimoúrovňovou križovatkou „Lehôtka“

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
Dopravoprojekt , a.s , Bratislava
stredisko 25, M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Zhotoviteľ:

I. etapa
Združenie R1 SSŽ – EUROVIA
Sušilova 1528, 500 02
Hradec Králové
Česká republika

II. etapa
Združenie Žarnovica II.
Zastúpené spoločnosťou Doprastav, a.s
Drieňová 27, 826 56 Bratislava


Referenčná osoba:
Ing. Pavel Vajcik
NDS, vedúci investičného odboru
Banská Bystrica