Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Cesta I/67 POPRAD – KEŽMAROK, I.etapa

Náklady na výstavbu:
47 781 545,17€

Začiatok výstavby:
07/2008

Ukončenie výstavby:
10/2011

Popis projektu:
Výstavbu diaľničného privádzača si vynucuje dopravná situácia v meste Poprad, nevyhovujúci prieťah mestskou časťou Matejovce a nevyhovujúci úsek cesty //67 po Veľkú Lomnicu. Územie, v ktorom sa daná stavba 1. úseku nachádza začína v intraviláne mesta Poprad, za železničným nadjazdom, pokračuje v osi súčasnej cesty I/67 po most cez rieku Poprad, za ktorým končí 1. úsek a začína 2. úsek ako samostatná stavba. 3. úsek, ktorý je predmetom tejto stavby začína v km 3,075 pri ČOV Tatramatu, a.s., pokračuje v súbehu s riekou Poprad obchvatom mestskej časti Matejovce a napája sa na existujúcu cestu I/67 za odbočkou na obec Mlynica v smere na Kežmarok. Prestavbou cesty z dvojpruhovej na štvorpruhovú a jej novým smerovým a výškovým vedením sa podstatne zlepšia dopravno-inžinierske podmienky, zvýši sa výkonnosť cestnej komunikácie, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, a podstatne sa znížia nepriaznivé účinky dopravy na životné prostredie v danom úseku.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Výkon činnosti stavebného dozoru

Projektant:
-

Zhotoviteľ:
Združenie I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa

Referenčná osoba:
Ing. Roman Šplíchal
SSC IVSC Košice