Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Projekt ochrany vôd povodia rieky Dyje II. etapa

Náklady na výstavbu:
1 709 mil. Kč.

Začiatok výstavby:
01/2010

Ukončenie výstavby:
10/2011

Popis projektu:
Projekt ochrany vôd povodia rieky Dyje – II. etapa“ nadväzuje na prvú etapu „Ochrany vôd v povodí rieky Dyje“. Projekt rieši opatrenia na zníženie znečistenia povrchových a odpadových vôd v kraji Vysočina a v menšom rozsahu tiež v Jihomoravskom kraji. Pozostáva z 11 podprojektov, kde sa rieši vybudovanie jednej novej ČOV (Vladislav) s kapacitou 1800 EO a rekonštrukcia troch ČOV (Moravský Krumlov, Veľké Meziříčí a Boskovice Hrádkov), čím sa ich kapacita zvýši z 5543 EO na celkových 25510 EO. V ostatných projektoch sa rieši výstavba kanalizácie s dĺžkou presahujúcou 53 km a rekonštrukcia nevyhovujúcej kanalizácie s dĺžkou viac ako 20,5 km. Celkovo bude na novú kanalizáciu napojených 4198 EO. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia vodovodu v dĺžke 2,5 km z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)

Projektant:
-

Zhotoviteľ:
D.I.S., spol. s r. o.
Vodohospodářské stavby, s. r. o.
Metrostav a. s.
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
VHS Břeclav s. r. o.
VHS plus, spol. s r. o.


Referenčná osoba:
-