Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

SČOV Žilina - intenzifikácia

Náklady na výstavbu:
15 318 383,60 €

Začiatok výstavby:
03/2011

Ukončenie výstavby:
03/2013

Popis projektu:
Stavba rieši kompletnú rekonštrukciu mechanického a biologického stupňa existujúcej ČOV. Jednotlivé funkčné celky sú dimenzované tak, aby boli splnené veľmi prísne odtokové parametre. Hlavná pozornosť je venovaná odstraňovaniu foriem dusíka a fosforu, pre zaistenie plnenia limitov na odtoku ČOV v súlade s požiadavkami Európskej a Slovenskej legislatívy. Strojno-technologické a elektrotechnologické zariadenia sú navrhnuté v primeranej kvalite, s dlhou dobou životnosti. Stavbou „SČOV Žilina – Intenzifikácia“ sa zvýši súčasná kapacita na 191 000 ekvivalentných obyvateľov.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC
(Červená kniha FIDIC)

Projektant:
HYDROPROJEKT CZ, a.s. Brno

Zhotoviteľ:
Váhostav -SK, a.s.

Referenčná osoba:
Ing. Dušan Šutý