Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu
Časť 1: Kanalizácia

Náklady na výstavbu:
cca. 1,0 mld. Sk

Začiatok výstavby:
19.06.2006

Ukončenie výstavby:
18.06.2009

Popis projektu:
Projekt rieši odkanalizovanie obcí v okolí mesta Trnava v siedmich sústavách, rešpektujúc dané povodia miestnych tokov a spádové pomery smerom k centru tejto oblasti – mesta Trnava s existujúcou ČOV. Projekt zahŕňa 1 mesto a 27 obcí a celkový počet obyvateľov zahrnutý v projekte je 111 291, z ktorých napojených na kanalizáciu je iba 69 775 čo je 63%. Podmienkou realizácie tohto projektu je rekonštrukcia niektorých zberačov v meste Trnava na prevedenie odpadových vôd z týchto sústav a ČOV tak, aby spĺňala na odtoku emisné a imisné parametre v zmysle legislatívy EÚ a SR. Navrhované odkanalizovanie celej oblasti je veľmi rozsiahle a preto je rozdelené po povodiach tokov Parná, Dudváh, Trnávka, Gidra, Blava. Názvy investičných združení jednotlivých obcí majú orientáciu na povodie tokov.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
HYDROCOOP, s.r.o.

Zhotoviteľ:
Združenie TCHAS
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Bratislava

Referenčná osoba:
Ing. Oľga Štefániková
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.