Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu
Časť 2: Rekonštrukcia ČOV

Náklady na výstavbu:
cca. 139 mil. Sk

Začiatok výstavby:
18.11.2005

Ukončenie výstavby:
18.10.2008

Popis projektu:
Predmetom projektu je rekonštrukcia ČOV Trnava v takom rozsahu, aby vyčistené odpadové vody boli v súlade so slovenskou i európskou legislatívou, t.j. s Nariadením vlády SR č. 491/2002 Zb.z. (v čase tvorby tendra v platnosti) a Smernicou EÚ č. 91/271/EEC aj po pripojení ďalších 37 obcí Trnavského regiónu. Predmetom rekonštrukcie je mechanicko – biologický stupeň ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka (nitrifikácia, denitrifikácia) a fosforu, vrátane možnosti aj chemického zrážania fosforu, rekonštrukcia časti kalového hospodárstva a vybudovanie nového terciálneho dočisťovacieho stupňa  filtračnými sitami na zníženie koncentrácie NL a čiastočne aj CHSK a BSK5.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
HYDROCOOP, s.r.o

Zhotoviteľ:
Združenie TCHAS
VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Bratislava

Referenčná osoba:
Ing. Oľga Štefániková
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.