Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Čadca – obchvat, preložka cesty I/11

Náklady na výstavbu:
6 960 398, 18 €

Začiatok výstavby:
07/2011

Ukončenie výstavby:
01/2014

Popis projektu:
Trasa preložky cesty I/11 začína v km 0,00 v napojení na už vybudovaný mostný objekt ( nie je v užívaní ) a končí v km 0,873 43 napojením na jestvujúci mostný objekt. Za mostným objektom v km 1,166 74 pokračuje úprava cesty s dĺžkou úpravy L=90,0 m. Na cestu je navrhnuté napojenie Kukučínovej ulice úrovňovou križovatkou. Druhou križovatkou na trase je okružná križovatka , ktorá zabezpečuje prepojenie prekladanej cesty I/11 a pôvodnej Kysuckej cesty a poslednou križovatkou na preložke I/11 je styková križovatka s ulicou J. Kráľa. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia mosta prevádzajúci cestu I/11 cez koryto rieky Kysuca a trať ŽSR Čadca – Žilina v meste Čadca. Novovybudovanou preložkou cesty I/11 sa zabezpečí prepojenie diaľničného privádzača s cestou I/11, vylúčenie dopravy z centrálnej mestskej zóny a tým vytvorenie možnosti dobudovania pešej zóny v meste, vytvorenie obchádzkovej trasy počas plánovanej údržby v tuneli a v prípade mimoriadnych udalostí.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)

Projektant:
Banské projekty, spol. s r.o.

Zhotoviteľ:
Alpine Slovakia, spol. s r.o.

Referenčná osoba:
Ing. Vladimír Hudec - HIS