Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Cesta I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty

Náklady na výstavbu:
6 862 905,83 Eur

Začiatok výstavby:
03/2012

Ukončenie výstavby:
01/2014

Popis projektu:
Navrhované cestné prepojenie nahradí existujúcu cestu I/68. Začiatok úseku tvorí poľská prístupová cesta, ktorá zabezpečuje dopravné napojenie z hraničného mosta cez rieku Poprad na cestnú sieť na území Poľskej republiky. Súčasťou realizácie je preložka cesty I/68 v celkovej dĺžke 1024m, z toho 694m na slovenskej strane a 330m na poľskej strane, preložka cesty III/54112 do obcí Kače a Medzibrodie, výstavba mostného objektu premosťujúceho hraničnú rieku Poprad, potok Hraničná, jednokoľajnú elektrifikovanú železničnú trať (Poľská republika) a preložku krajskej cesty č.971 (Poľská republika) a úprava jestvujúceho vzdušného telefónneho vedenia a verejného osvetlenia. Súčasťou stavby je aj ochrana brehov rieky Poprad v dĺžke 110m a spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch. Na konci úpravy, na slovenskej strane, je preložka cesty I/68 plynule napojená na jestvujúcu cestu I/68. Navrhovaná preložka cesty III/54112 do obcí Kače a Medzibrodie je na začiatku úseku napojená na cestu I/68 v stykovej križovatke a na konci úseku, pred existujúcim mostom cez potok Hraničná je plynulo napojená na jestvujúcu cestu III/54112. Cieľom navrhovaného riešenia je zlepšiť dopravné spojenie medzi Poľskou a Slovenskou republikou, ktoré vytvorí priaznivé podmienky pre rozvoj domácich i zahraničných podnikateľských aktivít, zväčšiť podiel turistiky i cestovného ruchu a zvýšiť bezpečnosť motorovej i nemotorovej dopravy.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)

Projektant:
Dopravoprojekt, a.s.

Zhotoviteľ:
Inžinierske stavby a.s., Košice

Referenčná osoba:
Ing. Miroslav Čorba, SSC IVSC Košice - HIS