Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc

Náklady na výstavbu:
cca. 3,2 mld. Sk

Začiatok výstavby:
14. 09. 2006

Ukončenie výstavby:
14. 09. 2009

Popis projektu:
Projekt je rozdelený na 3 časti a to: zásobovanie vodou, odkanalizovanie, čistenie odpadových vôd.

1.Zásobovanie vodou – zásobovanie vodou väčšiny obyvateľov projektovanej oblasti v zmysle platnej slovenskej a európskej lesgislatívy. Toto sa dosiahne rozšírením existujúceho skupinového vodovodu „SVK Nová Bystrica“ výstavbou nového distribučného systému pre 14 obcí v projektovannej oblasti.

2.Odkanalizovanie – výstavba delenej splaškovej kanalizácie pre 14 obcí, čím sa do roku 2009 dosiahne napojenie ďalších 28 000 obyvateľov na verejnú kanalizáciu. Rekonštrukcia niektorých úsekov existujúcej jednotnej kanalizácie v meste Čadca. Prebudovanie jestvujúcej jednotnej kanalizácie v meste Turzovka na plnú delenú kanalizáciu.

3.Čistenie odpadových vôd – rožšírenie existujúcej ČOV Čadca. Rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV Turzovka. Obidva návrhy počítajú s príjmom žumpových vôd, čím sa eliminuje nelegálne vyvážanie týchto vôd na polia.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
Ing.Jíři Novotný
KOVOPROJEKTA BRNO a.s.

Zhotoviteľ:
Združenie Horné Kysuce
Hlinská 40
011 18 Žilina

Referenčná osoba:
Ing. Jana Kvaššayová
SVS inžiniering, s.r.o.