Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Náklady na výstavbu:
54 737 000 bez DPH

Začiatok výstavby:
04/2013

Ukončenie výstavby:
04/2016

Popis projektu:
Dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia 4 jestvujúcich komunálnych ČOV Trenčín, ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Trenčianske Stankovce a vybudovanie novej ČOV Ivanovce za účelom zabezpečenia ich potrebnej kapacity a eliminácie nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005Z.z. a smernice Rady 91/271/EHS.Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 50.372,2 m gravitačnej kanalizácie, 31 nových ks čerpacích staníc, 2 ks čerpacích staníc s výmenou technológie, 8.396,3 m výtlačného kanalizačného potrubia. Celková dľžka vybudovaných kanalizačných odbočiek bude 17.837,4 m. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa novo pripojí 11.650 obyvateľov.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)

Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s., o.z. Brno,
Ing. Radek Menšík – autorský dozor

Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava
Ing. Peter Slezák – hlavný projektant

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG
Vedúci člen skupiny : COMBIN Banská Štiavnica s r. o.

Referenčná osoba:
Ing. Monika Čižnárová,
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.