Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 1

Náklady na výstavbu:
cca. 700 mil. Sk

Začiatok výstavby:
18. 08. 2006

Ukončenie výstavby:
18. 05. 2009

Popis projektu:
Aktivita I: Námestovo - Kanalizácia a ČOV
Odkanalizovanie riešených obcí v okrese Námestovo je navrhnuté vybudovaním oddelenou kanalizáciou. Pritom súčasťou tohto projektu je riešenie odkanalizovania splaškových odpadových vôd vybudovaním novej splaškovej kanalizácie vo všetkých obciach. Všetky odpadové vody budú prevedené na ČOV Námestovo, kde budú tiež čistené. Etapa 1 má 2 časti: 1. Novovybudovaná splašková kanalizácia v obciach v povodí Polhoranky (Klin, Zubrohlava) bude nadväzovať na vybudovaný kanalizačný zberač Námestovo – Rabča, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2004. Odpadové vody z týchto obcí nebudú prechádzať cez jednotnú stokovú sieť v Námestove. 2. V obciach vodného toku Biela Orava bude vybudovaná nová splašková kanalizácia. Jedná sa o obce Ťapešovo, Oravská Jasenica, Lokca, Vasilov. Všetky odpadové vody z povodia Bielej Oravy budú prečerpávané (ČS I pod obcou Oravská Jasenica) smerom do Námestova. Odpadové vody nebudú prechádzať cez jednotnú stokovú sieť v Námestove

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
-

Zhotoviteľ:


Referenčná osoba:
Ing. Milan Mrva
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.