Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce

Náklady na výstavbu:
7 282 036 Eur bez DPH

Začiatok výstavby:
02/2014

Ukončenie výstavby:
07/2015

Popis projektu:
Štátna cesta I/15 je v danom úseku vedená v extravilánoch a intravilánoch obcí Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Giglovce a Holčíkovce. Zabezpečuje dopravné prepojenie v smere Vranov nad Topľou – Svidník. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí hlavnú komunikáciu, na ktorú sa pripájajú cesty nižších tried a účelové cesty. Návrhová kategória C 7,5/70 resp. C 9,5/80. Začiatok trasy je pred obcou Sedliská v km 4,200. Koniec trasy je v km 20,260 v katastri obce Holčíkovce. Návrhová kategória C 7,5/70 resp. C 9,5/80. Nové technické riešenie (nová konštrukcia vozovky, zvýšenie únosnosti zemnej pláne vozovky, obnova priekop a priepustov, rekonštrukcia mostných objektov, vybudovanie zastávok pre autobusovú dopravu a rekonštrukcia priesečnej križovatky) zabezpečí plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Zvýšenie rýchlosti vozidiel eliminuje časové straty, dôjde k zníženiu nehodovosti a modernizovaná komunikácia v danom úseku bude spĺňať kapacitné a technické požiadavky na cestu I. triedy.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)

Projektant:
ISPO, s.r.o. Prešov,  KAPAR, s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:
Inžinierske stavby, a.s., Košice

Referenčná osoba:
Ing. Pavol Timočko
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST