Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves

Náklady na výstavbu:
18 690 995 Eur bez DPH

Začiatok výstavby:
04/2014

Ukončenie výstavby:
08/2016

Popis projektu:
Výkon činnosti stavebného dozoru na projekte, ktorého predmetom je: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves so zvýšením kapacity na 53 000 EO, zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu. Služby poskytované Dodávateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou a potvrdením projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie, kontrolu a ocenenie vykonávania stavebných prác ako aj manažment zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom prác. Dodávateľ bude plniť úlohy špecifikované v Zmluvných podmienkach FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha, prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov SACE 2008 (FIDIC, slovenský preklad) v pozícii Stavebného dozoru. Rekonštrukcia bude prebiehať za prevádzky ČOV s odstavením na nevyhnutnú dobu. Vybuduje sa nový stupeň hrubého a jemného mechanického predčistenia, biologického čistenia vrátane dosadzovacích nádrží a strojovne odvodnenia kalu s ostatnými pridruženými objektmi.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)

Projektant:
ČOVDESIGN s.r.o.

Ing. František Sepši – construction part
Ing. Ivan Chabal – technology part


Zhotoviteľ:
Združenie ZIPP – ARPROG ČOV Spišská Nová Ves

Referenčná osoba:
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Bukovič – secondary project manager