Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok

Náklady na výstavbu:
13 286 292 ,58 Eur bez DPH

Začiatok výstavby:
04/2014

Ukončenie výstavby:
06/2016

Popis projektu:
Vodohospodárske stavby a najmä objekty ČOV majú svoj špecifický charakter a sú navrhované s ohľadom na ich technologickú funkciu a špecifický charakter prostredia. V súčasnej dobe, keď sú kladené zvýšené požiadavky na ekológiu, je vo väčšej miere potrebné riešiť odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd.
Predmetom tohto projektu je rekonštrukcia existujúcej ČOV Kežmarok. Konkrétne ide o zvýšenie kapacity a účinnosti existujúcej ČOV. Cieľom projektu je návrh optimálneho technického riešenia z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov ČOV s projektovanou kapacitou 38 200 EO.
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok je navrhnutá v areáli jestvujúcej ČOV, bez nároku na záber ďalšieho územia. Areál ČOV sa nachádza na severozápadnom okraji intravilánu mesta Kežmarok mimo bezprostredný kontakt s obytnými zónami mesta. Recipientom vypúšťaných vyčistených vôd je vodný tok Poprad. Samotné situovanie ČOV spĺňa všetky podmienky ochranných pásiem. V zmysle STN 75 6401 je pre tento veľkostný typ ČOV určené ochranné pásmo 100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)

Projektant:
ČOVDESIGN s.r.o.,
Ing. Ivan Chabaľ,
Ing. František Sepši

Zhotoviteľ:
Združenie ZIPP-ARPROG ČOV Kežmarok

Referenčná osoba:
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Štefan Bukovič