Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie-Kysucké Nové Mesto, I - úsek Hričovské Podhradie - Žilina(Strážov)

Náklady na výstavbu:
cca. 4,4 mld. Sk

Začiatok výstavby:
01.10.2005

Ukončenie výstavby:
28.11.2007

Popis projektu:
Diaľnica D3 v úseku Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto je v súčasnosti súčasťou prioritného ťahu D1-D3 v trase Bratislava – Trenčín – Žilina – Skalité s napojením na Poľsko a odbočením na Českú republiku. Vzhľadom na časový harmonogram výstavby jednotlivých úsekov diaľnice došlo k rozdeleniu diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto na nasledovné stavby: I. Úsek Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov), II. Úsek Žilina (Strážov) – Kysucké Nové Mesto. Predmetný projekt rieši I. Úsek Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov). Diaľnica D3 je navrhnutá v kategórii D26,5/100 a v kategórii D24,5/100, čomu zodpovedajú aj všetky technické parametre navrhovanej diaľnice (smerové a výškové vedenie trasy). Súčasťou stavby je i časť diaľnice D1 km 23,437 – 24,118. Navrhovaná diaľnica D3 v úseku Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto je v súlade s “Programom rozvoja diaľničnej siete Slovenskej republiky”. Predmetná diaľnica je zároveň súčasťou Multimodálneho dopravného koridoru č. VI, Transeurópskych sietí a Transeurópskej magistrály v smere sever – juh. Trasa začína vo Vážskej kotline napojením na stavbu diaľnice D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie. V tomto mieste je umiestnená mimoúrovňová križovatka diaľnic D1 a D3 Dolný Hričov. Trasa prechádza nivou Váhu v k.ú. Dolný Hričov severne od jeho osídlenia pozdĺž železničnej trate č. 120 Bratislava – Žilina. V priestore žel. stanice Dolný Hričov križuje trasa mostným objektom železničnú trať a cestu I/18, ktorú ďalej sleduje v súbehu južne od obce Horný Hričov. Trasa diaľnice je vedená v súbehu s I/18 pozdĺž vodnej nádrže Hričov úpätím vrchov Háj a Dúbrava v k.ú. Horný Hričov a úpätím vrchu Dubník v k.ú. Žilinská Lehota. Koniec I. úseku diaľnice D3 je v mimoúrovňovej križovatke Žilina – Strážov, ktorá zabezpečí napojenie diaľnice na Diaľničný privádzač I/18 Strážov.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:


Zhotoviteľ:
Konzorcium “Združenie Žilina-Strážov”
Doprastav a.s. – vedúci člen združenia
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Referenčná osoba:
Ing. Jozef Meravý
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.