Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce

Investičné náklady stavby:
6 675 614€

Začiatok realizácie projektu:
09/2011

Koniec realizácie projektu:
11/2011

Popis projektu:
Štátna cesta I/73 je zaradená do medzinárodného cestného ťahu č. E371, do siete transeurópskych magistrál s označením TEM7 a zároveň je aj súčasťou doplnkovej siete TINA, ktoré zabezpečuje prepojenie medzinárodnej dopravy zo severu na juh SR. Cesta I/73 v predmetnom území tvorí základný komunikačný systém, ktorý svojimi súčasnými nevyhovujúcimi technickými parametrami vozovky nespĺňa požiadavky na bezpečnú, bezkolíznu a plynulú premávku zodpovedajúcu štátnej ceste I. triedy. Účelom stavby je navrhnúť stavebno – technické a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvou dopravy ( hluk, exhaláty, vibrácie...) a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Generálny projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Naše práce:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a súhrnnej projektovej dokumentácie pre ŽoFNP z fondov EÚ

Zhotoviteľ:
-

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest