Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Most na ceste III/051 63 evid. č. 05163-2 Lišov

Investičné náklady stavby:
-

Začiatok realizácie projektu:
07/2012

Koniec realizácie projektu:
2014

Popis projektu:
Predmetná stavba je situovaná na ceste III/051 63 od km 2,097 do km 2,162 existujúcej cesty v extraviláne na rozhraní katastrálnych území Kostolné Moravce a Sudince. Jednopoľový mostný objekt premosťuje Lišovský potok. Most bol postavený v roku 1953 a neskoršie prestavaný v roku 1971. Cesta III/051 63 zabezpečuje dopravné spojenie obcí Hontianske Moravce – Sudince a Hontianske Moravce – Lišov.

Most bol navrhnutý ako jednopoľová monolitická železobetónová dosková konštrukcia. Rozpätie mosta je 9,73 m a výška nosnej konštrukcie 0,70 m. Nosná konštrukcia mosta bude budovaná na pevnej podpernej skruži. Zo statického hľadiska pôsobí nosná konštrukcia ako prostá doska. Uloženie nosnej konštrukcie na opory je navrhnuté prostredníctvom elastomérových ložísk.

Smerové a výškové pomery: smerovo a výškovo je trasa vedená prevažne v jestvujúcom stave. Min. pozdĺžny sklon nivelety je 0,64% a max. sklon je navrhnutý 1,03%. Navrhnutý je vydutý výškový oblúk R=2000 m. Základný priečny sklon vozovky je navrhnutý 2,00%.

Generálny projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Naše práce:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) s náležitosťami na realizáciu stavby (DRS), vrátane inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru

Zhotoviteľ:
-

Objednávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest