Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Cesta I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom, preložka

Investičné náklady stavby:
-

Začiatok realizácie projektu:
09/2013

Koniec realizácie projektu:
04/2014

Popis projektu:
Súčasný technický stav v predmetnom úseku štátnej cesty I/18 v smerovom a šírkovom usporiadaní nespĺňa normou požadované parametre a je zdrojom častých dopravných nehôd.
Jestvujúca cesta I/18 prechádza centrom mesta Strážske, prieťahom obcí Voľa, Nacina Ves a Petrovce nad Laborcom. Napojenie cesty II74 na cestu I/18 je taktiež v centrálnej časti mesta Strážske.
Cieľom stavby je odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta čím dôjde k odľahčeniu jestvujúcej komunikačnej siete, zlepšeniu plynulosti dopravy a životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie I/18 a I/74.

Kategória a trieda cestnej komunikácie:
cesta I. triedy č.18, kategórie C 11,5/70,80
cesta I. triedy č.74, kategórie C 11,5/80

Generálny projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Naše práce:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Zhotoviteľ:
-

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest Košice