Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – križovatka D1

Investičné náklady stavby:
cca. 1.310.000.000 EUR

Začiatok realizácie projektu:
12/2014

Koniec realizácie projektu:
-

Popis projektu:
Predmetná štúdia predstavuje úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Dolný Kubín - napojenie na diaľnicu D1. Na začiatku navrhovaného úseku je R3 napojená na jestvujúcu rýchlostnú cestu R3 obchvat mesta Trstená. Trasa navrhovanej R3 ďalej nadväzuje na jestvujúci úsek R3 Oravský Podzámok - Horná Lehota, ktorý je zrealizovaný v polovičnom profile, (štúdia uvažuje s jej rozšírením). Na konci predmetného úseku R3 sa všetky Varianty napájajú na diaľnicu D1 (v súčasnosti rozostavaný úsek D1 Hubová - Ivachnová) a to buď v križovatke Hubová, alebo v križovatke Likavka. Vzájomnou kombináciu týchto variantných riešení jednotlivých úsekov vzniklo 24 kombinácií.
Cieľom štúdie realizovateľnosti je posúdiť realizovateľnosť stavby a výber najvhodnejšieho koridoru z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, funkčného, dopravného, ekonomického, environmentálne najvýhodnejšieho riešenia v požadovaných parametroch a overiť zabezpečenie potreby finančných prostriedkov, navrhnúť časový harmonogram výstavby jednotlivých úsekov koridoru R3.
Rýchlostná cesta R3 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácii v snahe naplniť hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je vybudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, vyhovujúcej súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom území. Dôvodom výstavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a zlepšenie životného prostredia.

Generálny projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Naše práce:
Zhotovenie štúdie realizovateľnosti

Zhotoviteľ:
-

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.