Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Aircraft, Bratislava

Inžinierska činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
AIRCRAFT DIAGNOSTIK COMPANY, s.r.o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Inžinierska činnosť (IČ)
Zhotovenie dokomentácie na realizáciu stavby (DRS) – Obvodová komunikácia pri letisku Ivánska – Senecká, Extertízne posúdenie statiky stavby a jej možný vplyv na poruchy presklenej fasády.
2012

 

Popis projektu:
Dokumentácia na realizáciu stavby pozostáva z rekonštrukcie križovatky Ivánska cesta s miestnou obslužnou komunikáciou vrátane návrhu chodníka pre peších a vyriešenia vstupov do existujúcich objektov. Expertízne posúdenie realizačnej projektovej dokumentácie časti statika a jej možný vplyv na poruchy v presklenej fasáde a expertízne posúdenie projektovej dokumentácie časti exteriérové hliníkové presklené steny.