Aircraft, Bratislava

Aircraft, Bratislava

Expertízna činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
AIRCRAFT DIAGNOSTIK COMPANY, s.r.o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Expertízne posúdenie statiky stavby a jej možný vplyv na poruchy presklenej fasády. Zhotovenie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) – Obvodová komunikácia pri letisku Ivanská cesta – Senecká
2012

 

Popis projektu:
Dokumentácia na realizáciu stavby pozostáva z rekonštrukcie križovatky Ivanská cesta s miestnou obslužnou komunikáciou, vrátane návrhu chodníka pre peších a vyriešenia vstupov do existujúcich objektov. Expertízne posúdenie realizačnej projektovej dokumentácie časti statika a jej možný vplyv na poruchy v presklenej fasáde a expertízne posúdenie projektovej dokumentácie časti exteriérové hliníkové presklené steny.