Čadca – obchvat, preložka cesty I/11

Čadca – obchvat, preložka cesty I/11

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)
2011 – 2014

 

Popis projektu:
Trasa preložky cesty I/11 začína v km 0,00 v napojení na už vybudovaný mostný objekt a končí v km 0,873 43 napojením na jestvujúci mostný objekt. Za mostným objektom v km 1,166 74 bola zrealizovaná úprava cesty s dĺžkou úpravy 90 m. Na cestu bolo navrhnuté napojenie Kukučínovej ulice úrovňovou križovatkou. Druhou križovatkou na trase je okružná križovatka , ktorá zabezpečuje prepojenie prekladanej cesty I/11 a pôvodnej Kysuckej cesty a poslednou križovatkou na preložke I/11 je styková križovatka s ulicou J. Kráľa. Súčasťou stavby bola aj rekonštrukcia mosta prevádzajúceho cestu I/11 cez koryto rieky Kysuca a trať ŽSR Čadca – Žilina v meste Čadca. Novovybudovanou preložkou cesty I/11 je zabezpečené prepojenie diaľničného privádzača s cestou I/11, vylúčenie dopravy z centrálnej mestskej zóny a tým vytvorenie možnosti dobudovania pešej zóny v meste, vytvorenie obchádzkovej trasy počas plánovanej údržby v tuneli a v prípade mimoriadnych udalostí.