Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)
2014 – 2015

Popis projektu:
Štátna cesta I/15 je v danom úseku vedená v extravilánoch a intravilánoch obcí Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Giglovce a Holčíkovce. Zabezpečuje dopravné prepojenie v smere Vranov nad Topľou – Svidník. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí hlavnú komunikáciu, na ktorú sa pripájajú cesty nižších tried a účelové cesty. Začiatok trasy je pred obcou Sedliská v km 4,200. Koniec trasy je v km 20,260 v katastri obce Holčíkovce. Projektom bola navrhnutá kategória C 7,5/70 resp. C 9,5/80. Nové technické riešenie (nová konštrukcia vozovky, zvýšenie únosnosti zemnej pláne vozovky, obnova priekop a priepustov, rekonštrukcia mostných objektov, vybudovanie zastávok pre autobusovú dopravu a rekonštrukcia priesečnej križovatky) zabezpečuje plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Zvýšenie rýchlosti vozidiel eliminuje časové straty, došlo k zníženiu nehodovosti a modernizovaná komunikácia v danom úseku aktuálne spĺňa kapacitné a technické požiadavky na cestu I. triedy.