Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Cesta I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom, preložka

Geodetická činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest Košice

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
2013 – 2014

 

Popis projektu:
Súčasný technický stav v predmetnom úseku štátnej cesty I/18 v smerovom a šírkovom usporiadaní nespĺňa normou požadované parametre a je zdrojom častých dopravných nehôd. Jestvujúca cesta I/18 prechádza centrom mesta Strážske, prieťahom obcí Voľa, Nacina Ves a Petrovce nad Laborcom. Napojenie cesty II74 na cestu I/18 je taktiež v centrálnej časti mesta Strážske. Cieľom stavby je odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta čím dôjde k odľahčeniu jestvujúcej komunikačnej siete, zlepšeniu plynulosti dopravy a životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie I/18 a I/74.
Kategória a trieda cestnej komunikácie:
cesta I. triedy č.18, kategórie C 11,5/70,80
cesta I. triedy č.74, kategórie C 11,5/80