Cesta I/59 Dolný Kubín, hranica okresu – pruh pre pomalé vozidlá

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Objednávateľ:

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červena kniha FIDIC)
2011 – 2015

Popis projektu:
Cesta I/59 je dôležitou dopravnou tepnou, ktorá ako cestný ťah E 77 medzinárodného významu zabezpečuje tranzit medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou. Realizáciou stavby sa značne zvýši plynulosť a bezpečnosť prechádzajúcich vozidiel v danom úseku a zníži sa negatívny dopad dopravy na životné prostredie znížením hluku a exhalátov z mimoriadne pomaly idúcich vozidiel v kolóne. Navrhovaná úprava cesty I/59 je vedená mimo zastavaných území. Na začiatku úseku sa napája na cestu 1/59 v staničení v km 61,521 a na konci úseku v staničení v km 65,510. Úprava s celkovou dĺžkou 3864 m sa prevedie v prevažnej dĺžke úseku v trase jestvujúcej cesty I/59, pričom úprava zahŕňa aj rekonštrukciu dvoch mostných objektov a výstavbu jedného nového mostného objektu, ktorý nahradí točku na existujúcej ceste I/59 a aj s tým súvisiace prekládky inžinierskych sietí. Cesta I /59 v úseku kde je navrhnutý pruh pre pomalé vozidlá sa nachádza na hranici okresov Ružomberok a Dolný Kubín. V tomto mieste prechádza trasa cesty prirodzeným sedlom Brestová.