Cesta I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)
2008 – 2011

 

Popis projektu:
Cesta I/67 je súčasťou vybranej cestnej siete, ktorá plní významnú úlohu pre dopravu v oblasti Vysokých Tatier a Pienin a to vnútroštátne i medzinárodne. Zároveň plní funkciu spojnice dvoch významných aglomerácii Poprad – Kežmarok a ako kapacitná dopravná tepna je zároveň súčasťou diaľničného privádzača k diaľničnej križovatke Poprad – Matejovce.
Poloha stavby je daná smerným územným plánom mesta Poprad. Výstavbu diaľničného privádzača si vynútila dopravná situácia v meste Poprad, ďalej nevyhovujúci prieťah mestskou časťou Matejovce, ktorú nová trasa obchádza po juhovýchodnej strane, ako aj nevyhovujúci úsek cesty I/67 po Veľkú Lomnicu. Terajšia cesta I/67 v úseku od železničného nadjazdu, kde končí už zrealizovaná časť privádzača (stavba Poprad – prieťah) po ČOV Poprad-Matejovce sa vyznačovala mnohými miestnymi závadami, negatívnym vplyvom na životné prostredie celého mesta a mestských časti, zvýšenou spotrebou času, pohonných hmôt, nehodovosťou a dopravnou preťaženosťou. Na hlavnú trasu sa napájajú miestne komunikácie, kde dochádzalo k značnému obmedzeniu dopravy.

Realizáciou stavby rozdelenou na tri úseky sa vyriešil nevyhovujúci prieťah mestskou časťou Popradu, vytvorili sa podmienky pre odklon tranzitnej dopravy v mestskej časti Poprad-Matejovce, a tým prispeje k väčšej plynulosti, bezpečnosti a hospodárnosti dopravy i k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov.

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:
Privádzač v kategórii MZ 16,5/60: 583 m
v kategórii C 22,5/80 : 3971 m
Dočasná komunikácia, obj. 109-00 v kategórii C 7,5/40 : 493 m
Miestne komunikácia, v kat. MO 8/40-60: 904 m
Mosty – na privádzači: 4 ks
na žel. vlečke: 1 ks
na miest. kom.: 2 ks
Križovatka úrovňová na privádzači: 5 ks
Preložky – rieky Poprad : 785 m
Preložky potokov : 95 m
Preložky žel. vlečiek 554 m
Cestná kanalizácia : 2144 m