Cesta I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest, IVSC Košice

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)
2012 – 2014

 

Popis projektu:
Vybudovaním nového hraničného prechodu sa eliminovali nebezpečné úseky cesty I/68. Zvýšila sa bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v novom úseku cesty I/68. Podľa územného plánu vyššieho územného celku prešovského kraja, je v trase nového hraničného mosta vedená medzinárodná cyklomagistrála tzv, Toryšská cyklomagistrála, ktorá vedie až do poľského mesta Nowy Sacz. Dotknuté územie Prešovského kraja má veľmi dobré urbanizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu a patrí medzi hlavné cestné komunikácie turistických koridorov medzinárodnej úrovne št. hranica PR/S.
Šírkové usporiadanie navrhovanej preložky cesty I/68 vychádza zo základnej kategórie podľa STN 73 6110 – MZ 8,5/50, ktorá je upravená o jazdný pruh v strede komunikácie, podľa požiadavky poľskej strany. Jazdný pruh v strede komunikácie je šírky 3,5 m a je prakticky v celej dĺžke preložky cesty I/68 na slovenskej strane a cesty na poľskej strane. Predmetný tretí pruh nie je využívaný verejnou dopravou, ale slúžiť iba pre účely hraničnej a cudzineckej polície, vozidlám diplomatických služieb a vozidlám záchranného systému. V pridruženom dopravnom priestore cesty I/68 je vedená pešia a cyklistická doprava. Tieto druhy dopravy sú vedené na samostatných pruhoch, ktoré sú od seba oddelené vodorovným dopravným značením.
Hlavný mostný objekt je hraničným mostom medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou. Účelom mostného objektu bolo premostiť hraničnú rieku Poprad, jednokoľajnú elektrifikovanú železničnú trať, navrhovanú preložku krajskej cesty č. 971 na Poľskej strane a potok Hraničná na Slovenskej strane územia.

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:
Preložka cesty I/68 D 100-00 je kategórie MZ 8,5/50: 694,32 m
Cesta III/54112, D 101-00 v kategórii C3 MOK 7/30 : 567,83 m
Komunikácie pre cyklistov D 102-00 : 887 m
Komunikácie pre peších D 102-00 : 680 m
Most D 200-00 SR,PR: 323,87m
Úprava potoka Hraničná D 230-00 : 120 m
Cestná kanalizácia D 500-00: 588 m