Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Cesta I/68 Plavnica, preložka

Projektant:
Inžinierske združenie AMBERG & PROMA

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)
2011 – 2013

 

Popis projektu:
Preložka cesty I/68 je súčasťou rozvojovej osi tretieho stupňa, a to Ľubovniansko – Bardejovská os Stará Ľubovňa – Bardejov. Zabezpečuje napojenie Ľubovnianskeho regiónu na Prešovský región. V súvislosti s navrhovanou rekonštrukciou hraničného priechodu Mníšek nad Popradom – Piwniczna nadobúda táto trasa medzinárodný význam. Výstavbou preložky cesty I/68 bude zabezpečená komunikácia s dostatočnou kapacitou pre celé výhľadové obdobie do roku 2043. Situovanie preložky cesty mimo zastavané územie s priaznivejšou priestorovou polohou cesty so sebou prinesie skrátenie cesty, skrátenie jazdnej doby, zníženie prevádzkových nákladov a časovú úsporu cestujúcich. Situovanie mimo zastavaného územia taktiež zabezpečí predpokladané zníženie dopravnej nehodovosti, hluku a emisií.