Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Cesta I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce

Geodetická činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Geodetické práce, vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a súhrnnej projektovej dokumentácie pre ŽoFNP z fondov EÚ
2011

 

Popis projektu:
Štátna cesta I/73 je zaradená do medzinárodného cestného ťahu č. E371, do siete transeurópskych magistrál s označením TEM7 a zároveň je aj súčasťou doplnkovej siete TINA, ktorá zabezpečuje prepojenie medzinárodnej dopravy zo severu na juh SR. Cesta I/73 v predmetnom území tvorí základný komunikačný systém, ktorý svojimi súčasnými nevyhovujúcimi technickými parametrami vozovky nespĺňa požiadavky na bezpečnú, bezkolíznu a plynulú premávku zodpovedajúcu štátnej ceste I. triedy. Účelom stavby je navrhnúť stavebno – technické a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy (hluk, exhaláty, vibrácie, atď.) a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.