Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Cesta II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, rekonštrukcia

Geodetická činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného stavu, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre účely príslušného povolenia na realizáciu stavby, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením a realizáciou stavebných činností, ako sú činnosti smerujúce k povoleniu realizácie stavebných prác a povoleniu užívania stavby
2016 – 2017

 

Popis projektu:
Cieľom štúdie bolo posúdenie realizovateľnosti jednotlivých stavieb cestného ťahu z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, dopravného, ekonomického a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia trasy cesty 1/72 v úseku Brezno – Rimavská Sobota. Vyhodnotenie navrhnutých trás, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie.
Cesta 1/72 tvorí hlavný komunikačný koridor nakoľko v danom území absentuje sieť diaľnic a rýchlostných ciest.