Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Cesta II/552 – Slanecká cesta, rekonštrukcia a modernizácia cesty, Košice

Geodetická činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Mesto Košice

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
2018

 

Popis projektu:
Komunikácia č. II/552 (Slanecká cesta) je vstupnou radiálou do mesta Košice zo smeru V. Kapušany – Slanec, a je hlavnou dopravnou tepnou spájajúcou spádové obce Zemplína s mestom Košice. Komunikácia sa v juho-východnej polohe mesta napája na navrhovanú trasu rýchlostnej cesty R2 súbeh R4, so smerom Maďarsko, Milhosť – východný obchvat mesta Košice – napojenie na diaľnicu D1 v úseku Budimír – Bidovce. Úlohou projektu bolo vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúcej cesty II/552, ktorá pri súčasnom šírkovom usporiadaní komunikácia kapacitne nevyhovuje. Ide o zbernú komunikáciu, ktorá prechádza intravilánom mesta Košíc, v mestskej časti Nad Jazerom. Severovýchodne od cesty II/552 t.j. po ľavej strane v súbehu je vedená električková trať a za ňou sa nachádza sídlisko Nad jazerom. Juhozápadne od cesty sa nachádza priemyselná zóna, veľkosklady.

 

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bolo nutné riešiť:
   – rozšírenie cesty na štvorpruhovú stredovo delenú komunikáciu so                   zriadením odbočovacích a zaraďovacích pruhov v križovatkách,
   – samostatné autobusové niky v dĺžke zálivov v zmysle požiadaviek                     dopravného podniku mesta Košice a v zmysle STN 73 6425,
   – samostatnú cyklistickú komunikáciu, chodník pre peších, oddelený od           vozovky komunikácie Slaneckej cesty líniovým pásom zelene
   – úpravu odvodnenia komunikácie, osvetlenie.