Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 14,230 – 25,850

Stavebný dozor:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce:

Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená kniha):

2005 – 2013

 

Popis projektu:

Stavba je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike prebiehajúceho po trase Bratislava – Žilina – Košice – hranica s Ukrajinou. Po dobudovaní bude predmetný úsek súčasťou európskej cesty E 50, ktorý prechádza z Francúzska cez Nemecko, Čechy, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko, ďalej na juh.

Z hľadiska širších dopravných vzťahov predstavuje navrhovaný diaľničný úsek časť vetvy a multimodálneho koridoru č. V (Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov). Podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) je predmetný úsek diaľnice zaradený do krétsko – helsinského koridoru.

Výstavba diaľnice D1, Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 podľa zmluvných podmienok FIDIC. Diaľnica D1, Mengusovce – Jánovce (III. úsek) pozostávala z hlavnej trasy (objekt 102-01), ktorá predstavuje polovičný profil (kategória R 11,5/100). Atypické šírkové usporiadanie cesty je dané zámerom realizovať kompletný „polovičný profil“ diaľnice, kde šírka spevnenia je 10,75 m. Stavebný objekt 102-01 predstavuje zhruba druhú polovicu stavby D1, Mengusovce – Jánovce a je hlavným stavebným objektom diaľničného úseku D1, „Matejovce – Jánovce“. Bezprostredne nadväzuje na koniec úseku objektu 101-00 D1, „Mengusovce – Matejovce“(II. úsek). Začiatok úseku je za objektom 224-00, čo je most na diaľnici D1 v km 13,996 nad preložkou cesty I/67, riekou Poprad a ŽSR. Koniec úseku je v km 25,850, čo je bezprostredne za odbočením dočasného pripojenia diaľnice na cestu I/18.

Diaľnica D1, Mengusovce – Jánovce II. pruh (dostavba) pozostáva z hlavnej trasy (objekt 102-02), ktorý predstavuje dobudovanie diaľnice D1 Matejovce – Jánovce do plného profilu pre kategóriu D26,5/100.

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:                 

Celková dĺžka hlavnej trasy:        11 620 m

Mostné objekty:                              11 z toho:                 7 na diaľnici

                                                                                              3 nad diaľnicou

                                                                                               1 dočasný

Kanalizácia:                                        v celej dĺžke – 10 odlučovačov ropných látok

Preložky ciest:                                  6

Diaľnica D1, Mengusovce – Jánovce II. pruh

Diaľnica D1 pozostávala z hlavnej trasy (objekt 102-02), ktorá predstavuje dobudovanie diaľnice na plný profil diaľnice kategória D 26,5/100.

Začiatok trasy diaľnice pre dobudovanie II. pruhu začína jestvujúcim  pravým pruhom o dĺžke 495,00m, ktorý sa realizoval v SO 102-01 a začínal krajnou oporou mostného objektu 224-00. Začiatok úseku trasy začína v km 14,725 a koniec trasy diaľnice je v km 25,850 pričom zemné teleso v rámci stavby bude budované až do km 26,090.Napojenie cesty I/18 na diaľnicu je vetvami „SA“ a„SC“  mimoúrovňovej križovatky „Spišský Štvrtok“.

Smerové parametre diaľnice sú navrhnuté na minimálnu návrhovú rýchlosť vn = 100 km/hod a v úsekoch s polomermi väčšími ako R = 2110 m vyhovujú z hľadiska rozhľadových pomerov aj pre vyššie návrhové rýchlosti. Minimálny polomer smerového oblúka je

R = 1 000 m je použitý pred priblížením sa diaľnice k ceste II/536..

Výškové vedenie diaľnice zohľadňuje konfiguráciu terénu a umelé prekážky, ktoré križuje. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety je 4,50% v klesaní (úsek od cca km 22,00 až za most nad údolím Čenčického potoka). Minimálny sklon 0,50% je v celom úseku trasy diaľnice dodržaný.

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:                 

Celková dĺžka hlavnej trasy:                        11 365 m

Mostné objekty:                                             7  na diaľnici