Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy

Geodetická činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Generálny investor Bratislavy

 

Naše práce a doba ich trvania:
Geodetické práce a zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie realizácie stavby (DRS) výkon činnosti autorského dohľadu (AD).
2018 – 2019

 

Popis projektu:
Záujmové územie sa nachádza v Bratislave – Mestská časť Rača na Plickovej ulici č. 9. Jedná sa o bývalý v súčasnosti nevyužívaný areál školy, ktorý pozostáva z objektu školy SO-01 a z objektu telocvične SO-02, ktoré sú predmetom rekonštrukcie. Tieto objekty budú zmenou účelu využitia plniť funkcie SO-01 Depozitár – hlavná budova a SO-02 Depozitár – vedľajšia budova. V riešenom areály budú v zmysle požiadaviek objednávateľa zrealizované ďalšie stavebné objekty, a to novostavby SO-03 Lapidárium, SO-04.1 Prístrešok pre odpad a SO-04.2 Prístrešok pre odpad. Pôvodná dispozícia existujúcich objektov nezodpovedá požiadavkám budúcej prevádzky depozitáru pre Galériu a Múzeum mesta Bratislava.