Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov I a II etapa

Stavebný dozor:
AE DOZORING, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Činnosť stavebného dozoru podľa zmluvných podmienok FIDIC (červená kniha)


Činnosť stavebného dozoru podľa zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha)
2013 – 2017

 

Popis projektu:
Zrealizovaná diaľnica D1 v úseku Janovce – Jablonov je v súlade s “Programom rozvoja diaľničnej siete Slovenskej republiky“ ako aj s uznesením vlády SR č. 523 z 26. 6. 2003 k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Predmetný úsek diaľnice je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru č.V, vetva a modifikovaného na území Slovenska trasou diaľnice D1 Bratislava – Žilina – Košice – št.hr.SR/Ukrajina vyvolaného potrebou realizovania kvalitnej dopravnej trasy na prepojenie s Ukrajinou, potvrdenou medzirezortnou dohodou z marca 1997. Je v súlade so smerovaním medzinárodnej cestnej dopravy cez územie Slovenska určovaného v širšom kontexte s trasami európskych multimodálnych dopravných koridorov definovaných na Paneurópskej konferencii o doprave na Kréte v roku 1994. Zároveň je tento úsek súčasťou hlavného diaľničného ťahu na Slovensku. Dokumentácia riešila predmetnú komunikáciu v šírkovom usporiadaní podľa kategórie D 26,5/100, tunel Šibeník je zrealizovaný ako dvojpruhový jednosmerný tunel kategórie T-8 s návrhovou rýchlosťou 80 km/hod. Účelom a cieľom stavby bolo postupne dobudovať základný diaľničný ťah a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 sa vytvorili podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/18 ako aj ostatných priľahlých ciest.

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:

 

I etapa: D1 Jánovce – Levoča

Diaľnica: 0,000 – 9,000 km
Križovatka Spišský Štvrtok: 300,376 m
Preložky komunikácií : 4 198,188 m
Obchádzky: 610,77 m
Prístupové cesty: 1 029,54 m
Úpravy jestvujúcich ciest: 7 700 m
Mostné časti stavby: spolu 10 ks, 7 na diaľnici, 1 na poľnej ceste nad diaľnicou, 1 na ceste I/18 nad diaľnicou, 1 na ceste III/018165 nad diaľnicou, celkovej dĺžky 1 222,93 m
Protihluková stena: 2 ks, všetky na diaľnici
Zárubné múry: 3 ks
Dažďová kanalizácia: Odlučovače ropných látok 4 ks

 

II etapa: D1 Levoča – Joblonov

Diaľnica: 9,000 – 18,540 km
Cestné časti stavby: 30 835 m
Mostné časti stavby: spolu 14 ks, 12 na diaľnici, 1 na poľnej ceste, 1 na ceste I/18, 1 nad diaľnicou, celkovej dĺžky 2 623,48m
Tunel: dĺžka ľavej tunelovej rúry 588,0m
dĺžka pravej tunelovej rúry 588,0m
Protihluková stena: 3 ks, všetky na diaľnici, dĺžky 1 320m
Zárubne múry: 7 ks, dĺžky 1 462,23m
Dažďová kanalizácia: Odlučovače ropných látok 7 ks