Oblasti pôsobenia

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pôsobí v týchto oblastiach:

 • Projekčná činnosť
 • Stavebný dozor
 • Inžinierska činnosť
 • Majetko-právne vysporiadanie
 • Geodetická činnosť
 • Expertízna činnosť

 

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné a inžinierske služby najmä v týchto oblastiach:

 • technické štúdie, investičné štúdie a štúdie realizovateľnosti
 • dokumentáciu stavebného zámeru, dokumentáciu na územné rozhodnutie a dokumentáciu na stavebné povolenie
 • dokumentáciu na ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby, dokumentáciu na vykonanie prác, ako aj dokumentáciu na zmenu stavby pred dokončením a dokumentáciu skutočného realizovania stavby.

 

Zabezpečíme dokumentáciu pre EIA proces najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dopravno-inžinierske prieskumy, geodetické práce a iné dokumentácie;

V tejto oblasti ide najmä o projektovanie a autorský dozor pre:

 • Dopravné stavby (cesty a diaľnice, železnice, mosty, priepusty a iné).
 • Pozemné stavby (administratívne a obytné budovy, hotely, priemyselné haly, SSÚD; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu administratívnych budov, historických objektov a kaštieľov, elektrární).
 • Podzemné stavby (hĺbené a razené cestné a železničné tunely, sanácie a rekonštrukcie tunelov, únikové, kanalizačné a vodovodné štôlne, podzemné garáže a ostatné špeciálne podzemné stavby, vrátane ich technologického vybavenia).
 • Vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).
 • Geotechnika (pilóty, mikropilóty, prúdová injektáž, podzemné steny, oporné a zárubné múry, kotevné konštrukcie, špeciálne geotechnické konštrukcie, ako sú sanácie zosuvov, skalných svahov, násypy, podchytávanie základov, protipovodňové opatrenia, zlepšovanie zemín a pod.).

 

 

Pri projektovaní využívame BIM metódu (Building Information Modeling), ktorá je pripravená na tímovú prácu a kooperáciu profesií, čo sa prejaví vo vyššej kvalite samotných projektov.

 

STAVEBNÝ DOZOR:

Zabezpečujeme stavebný, geotechnický a technický dozor investora pre:

 • diaľnice, cesty a mosty
 • pozemné stavy
 • tunely, podzemné stavby
 • vodohospodárske stavby
 • železničné stavby

 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ:

Zabezpečujeme inžiniersku činnosť pri príprave stavieb, vrátane zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí, stavebných povolení a schvaľovacích rozhodnutí pre:

 • diaľnice, cesty a mosty
 • pozemné stavby
 • tunely a iné podzemné stavby

 

MAJETKO-PRÁVNE VYSPORIADANIE:

Zabezpečujeme majetko-právne vysporiadanie pre diaľnice, cesty, mosty a iné stavby.

 

GEODETICKÁ ČINNOSŤ:

Zabezpečujeme geodetickú činnosť pre:

 • diaľnice, železnice, cesty a mosty
 • pozemné stavby
 • tunely a iné podzemné stavby

 

EXPERTÍZNA ČINNOSŤ:

Zabezpečujeme expertíznu a poradenskú činnosť pre všetky druhy stavieb. Ako aj geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie, vypracovanie noriem, predpisov a smerníc. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pre svoje oblasti pôsobenia poskytuje, spracováva a realizuje kurzy a školenia.

Referencie

Projekčná činnosť

Stavebný dozor

Inžinierska činnosť

Majetkovo-právne vysporiadanie

Geodetická činnosť

Expertízna činnosť

Projekčná činnosť

V rámci projektovej činnosti vypracujeme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch:<br /> - technickú štúdiu, investičnú štúdiu a štúdiu realizovateľnosti,<br /> - dokumentáciu stavebného zámeru, dokumentáciu na územné rozhodnutie a dokumentáciu na stavebné povolenie,<br /> - dokumentáciu na ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby, dokumentáciu na vykonanie prác, ako aj dokumentáciu na zmenu stavby pred dokončením,<br /> - dokumentáciu skutočného realizovania stavby.</p> <p>Zabezpečíme dokumentáciu pre proces EIA, najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dopravno-inžinierske prieskumy, prevádzkovú dokumentáciu a iné dokumentácie.<br /> Vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie využívame metódu BIM (Building Information Modeling) s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu samotných projektov.<br /> V tejto oblasti ide najmä o projektovanie a autorský dozor:<br /> - dopravných stavieb (cestné a železničné stavby, parkoviská, spevnené plochy, dopravné značenie, odpočívadlá, cyklocesty a iné),<br /> - mostných objektov, lávok, podjazdov,<br /> - geotechnických konštrukcií, oporných a zárubných múrov (kotevné konštrukcie, sanácie zosuvov, skalných svahov, podchytávanie základov, protipovodňové opatrenia, zlepšovanie zemín a pod.),<br /> - podzemných stavieb (hĺbené a razené cestné a železničné tunely, sanácie a rekonštrukcie tunelov, únikové, kanalizačné a vodovodné štôlne, podzemné garáže a ostatné špeciálne podzemné stavby, vrátane ich technologického vybavenia),<br /> - pozemných stavieb (administratívne a obytné budovy, hotely, priemyselné haly, SSÚD; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu administratívnych budov, historických objektov a kaštieľov, elektrární a pod.),<br /> - vodohospodárskych stavieb (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).<br />

Stavebný dozor

Realizujeme stavebný, geotechnický a technický dozor investora pre:<br /> - diaľnice, cesty a mosty,<br /> - železničné stavby,<br /> - tunely a iné podzemné stavby,<br /> - pozemné stavby,<br /> - vodohospodárske stavby<br />

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A MAJETKO-PRÁVNE VYSPORIADANIE

Zabezpečujeme inžiniersku činnosť a majetko-právne vysporiadanie pri príprave stavieb, vrátane zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí, stavebných povolení a schvaľovacích rozhodnutí pre všetky druhy stavieb.

GEODETICKÁ ČINNOSŤ

Vykonávame geodetickú činnosť, geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie pre všetky druhy stavieb, a to prostredníctvom vlastných geodetov s kompletným prístrojovým vybavením.

EXPERTÍZNA A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Pre objednávateľov vypracujeme expertízne posudky, normy, predpisy a smernice. Organizujeme kurzy pre hasičov zasahujúcich v tuneloch, organizujeme školenia a vykonávame prednáškovú činnosť na technických univerzitách.