Zabezpečujeme expertíznu a poradenskú činnosť pre všetky druhy stavieb, vrátane geotechnického monitoringu a jeho vyhodnocovania. Vypracovávame normy, technické predpisy a smernice. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pre všetky svoje oblasti pôsobenia poskytuje a realizuje kurzy a školenia, vrátane cvičení hasičov zasahujúcich v tuneloch, a to vo vlastných priestoroch, resp. v prieskumnej štôlni Hagerbach vo Švajčiarsku.

Naši zamestnanci sa veľmi aktívne zúčastňujú na konferenciách a seminároch doma i v zahraničí a v médiách, resp. cez profesné organizácie, ktorých sme členmi sa vyjadrujú k aktuálnym problémom týkajúcich sa stavebníctva.

O tom, že dokážeme vyriešiť väčšinu zo spektra inžinierskych úloh svedčí napríklad aj tá skutočnosť, že sme spolu s ďalšími firmami zo skupiny AMBERG ako prví na Slovensku vypracovali bezpečnostnú a rizikovú analýzu tunela. Spolu s ňou sme realizovali aj simuláciu vetrania a meranie prúdenia vzduchu v systéme odsávania tunela Branisko. V Bujanovskom železničnom tuneli sme realizovali diagnostický prieskum pomocou skenovacieho prístroja. Sme radi, že pre NDS, a.s. sme v minulosti mohli zabezpečiť niekoľko licencií programu TunnelMapTM vyvinutého našou sesterskou spoločnosťou Amberg Technologies AG určeného na grafické ohodnotenie stavu konštrukcie tunela.