I/61 Most Trenčín

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)
2011 – 2015. Zástupca vedúceho tímu – Geotechnik

 

Popis projektu:
Stavba začína a nadväzuje na diaľničný privádzač, v polohe cca 2 km južne od existujúceho mosta a pokračuje úzkym priestorom medzi Leteckými opravovňami a Biskupicami až do mimoúrovňovej križovatky s cestou II/55. Nový most na ceste I/67 bude mať dĺžku 838 metrov, dĺžka novovybudovaných cestných komunikácií činí 2,45 km a rekonštruované cesty budú v dĺžke 313 m. Stavbu tvorí obchvat v intraviláne navrhnutý ako mestská zberná komunikácia MZ 11,5/80. Kategória MZ 11,5/80 šírkovo nadväzuje na šírkové usporiadanie diaľničného privádzača a zároveň svojimi parametrami umožňuje prípadné rozšírenie na kategóriu MZ 24,5/80. Súčasťou obchvatu sú aj 3 mimoúrovňové križovatky, 1 úrovňová križovatka a 4 mosty. Ďalším objektom tvoriacim projekt je Cesta II/507 s 2 úrovňovými križovatkami. Okrem toho stavba zahŕňa aj preložky dotknutých komunikácii, nadzemných a podzemných inžinierskych sietí, odvodnenie komunikácií, protihlukové opatrenia a iné.