Kanalizácia a ČOV Važec

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)
2010 – 2012

 

Popis projektu:
V rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť v obci Važec o celkovej dĺžke 14545 m z toho 13545 m gravitačná kanalizácia, 1000 m výtlaky, 714 ks kanalizačných prípojok, 6 ks čerpacích staníc a čistiareň odpadových vôd s kapacitou 2411 EO. Čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov vo výške 93,17 % z celkových nákladov stavby.