Majetkovoprávne vysporiadanie, ktoré zabezpečuje naša spoločnosť, pozostáva z vysporiadania práv k nehnuteľnostiam dotknutých výstavbou a úzko nadväzuje na inžinierske činnosti pri príprave stavieb. MPV zahŕňa:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozostáva najmä: