POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU

1. Starostlivosť o zabezpečovanie kvality poskytovaných produktov a služieb s ohľadom na OŽP a BOZP v oblasti predmetu manažérskeho systému: Projektovanie stavieb. Inžinierska a expertízna činnosť. Výkon činnosti stavebného a geotechnického dozoru. Geodetická a kartografická činnosť, vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžiniersko-geologického prieskumu, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, posudzovanie vplyvu činnosti na životné prostredie (ďalej len predmetu IMS). V zmysle aplikovaných požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14 001:2016 a STN ISO 45001:2019 patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

 

2. Za zlepšovanie kvality s ohľadom na OŽP a BOZP sú prednostne zodpovední všetci riadiaci zamestnanci našej spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov integrovaného manažérskeho systému.

 

3. Zabezpečovanie kvality s ohľadom na OŽP a BOZP a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na spoluzamestnancov.

 

4. Politika manažérskych systémov spoločnosti vychádza zo zásad:
a) pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov / klientov / a ich požiadavky
b) poskytovať zákazníkom / klientom / istotu, že vykonávané služby pri činnostiach, predmetu IMS dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu s ohľadom na OŽP a BOZP
c) zvyšovaním a prehlbovaním odbornej spôsobilosti všetkých úrovní personálu spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb
d) postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre služby spojené s predmetu IMS porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardami
e) vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zlepšovanie IMS, zvyšovanie jeho výkonnosti a z nej vyplývajúce zvýšenie účinnosti pri získavaní zákazníkov / klientov / pri osobnom kontakte alebo vyhlásených súťažiach


5. Kvalitou poskytovania služieb s ohľadom na ochranu životného prostredia a BOZP v oblasti predmetu IMS trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu.

 

6. V prevádzkovej činnosti budeme klásť dôraz na prevenciu znečisťovania.

 

7. Zaväzujeme sa dodržiavať právne predpisy upravujúce vzťahy k životnému prostrediu, BOZP a PO.

 

8. V oblasti BOZP budeme klásť dôraz na prevenciu zranení a poškodzovania zdravia.

 

9. Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia. Návrhy a definované opatrenia získané konzultáciami a spoluúčasťou pracovníkov sú akceptované a podporované.