Modernizácia trate Sudoměřice – Votice (Česká republika)

Projektant:
SUDOP PRAHA, a.s.

 

Objednávateľ:
Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) 2012 – 2013

 

Popis projektu:
V rámci modernizácie trate Sudoměřice – Votice s celkovou dĺžkou 16,9 km bolo v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie riešených množstvo skalných zárezov. Na spomínanej trase sa nachádzajú zárezy na úseku s celkovou dĺžkou 2,5 km a s hĺbkou až do 20 m. Horninové prostredie v miestach skalných svahoch bolo po trase premenlivé, s rôznym stupňom puklinatosti a rôznym stupňom zvetrania skalného masívu. Sanácia skalných svahov bola z tohto dôvodu po trase rozdelená do ôsmich dielčích lokalít. Navrhovaná preložka železničnej trate 220 Sudoměřice – Votice začína v staničení 94,859 a v km 111,763 sa železničná trať napája na existujúce vedenie železničnej trate. Celková dĺžka riešeného úseku je približne 16,9 km. V prevažnej väčšine navrhovaného úseku je trasa vedená ako novostavba, s výnimkou krátkeho úseku, v ktorom sa stavba napája na už existujúci úsek železničnej trate.