Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Modernizácia železničnej trate – Krompachy - Kysak

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
SUDOP

 

Naše práce a doba ich trvania:
Tunel „Kysacký“ , Tunel „Holica“, Rekonštrukcia Bujanovského tunela
Dokumentácia na územné rozhodnutie
2006-2007

 

Popis projektu:
Snaha o zintegrovanie železničného systému vo všetkých štátoch EU priviedla ŽSR k modernizácii vybraných železničných tratí. Na tratiach sa počíta so zvýšením rýchlosti z terajších 70 – 80 km/h na 160 km/h. Na týchto tratiach sa nachádza 10 starých tunelov. Jedným z nich je aj na Slovensku najdlhší dvojkoľajný tunel – Bujanovský. Do prevádzky bol daný v roku 1955 a jeho dĺžka je 3 410,0 m. Tunel je vybudovaný na trati č.180 Žilina – Košice. Je to časť bývalej Košicko-bohumínskej železnice, dnes I. hlavný ťah Čadca – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou. Trasa tunela vedie pod kopcom Suchý vrch a Bujanov v horninovom prostredí svorových žúl a rúl, ktoré vykazujú viaceré tektonické porušenia.
Bujanovský tunel je prvý železničný tunel na Slovensku, kde je navrhnutá úplná obnova existujúceho podzemného diela s dôrazom na úpravu priestorového usporiadania ako aj sanáciu ostenia. Dôvodom je predchádzanie vzniku obmedzujúceho rýchlostného skoku, na v súčasnosti modernizovanom koridore. Hlavným cieľom projekčných prác bolo splnenie predpísaných parametrov železničnej dopravnej cesty, stanovených v súlade s dohodou AGC a AGTC.
Súčasťou návrhu boli aj nové tunely – Kysacký a Holica.