Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Nadstavba podkrovných bytov Oravská ulica č.9, Bratislava

Projektant:
Ateliér AD Studio, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Ateliér AD Studio, s.r.o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie realizácie stavby časť statika.
2009 – 2011

 

Popis projektu:
Architektonický návrh vychádza predovšetkým z požiadaviek a potrieb investora, ktoré boli formulované primárne ústne, v lokalitnom programe stavby a priebežne počas spracovania architektonického návrhu boli riešené v rámci konzultácií. V nadväznosti na charakter okolitých ulíc, riešenie rešpektuje existujúcu výšku a typ zástavby. Radové bytové domy na Trenčianskej a Oravskej ulici boli vystavané v období prvej republiky a sú trojpodlažné so sedlovými strechami. Fasády existujúceho objektu zostávajú intaktné až po výšku rímsy objektu, ktorá ostáva priznaná. Konštrukcia krovu sedlovej časti strechy zachováva takisto pôvodný tvar zastrešenia objektu a nadväzuje na susediace objekty bytových domov, čím zostáva zachovaná línia i sklon zastrešenia, a tým aj charakter celej zástavby. Architektonické riešenie je koncipované tak, že do sedlovej strechy bol vložený mohutný vikier s plochou strechou, ktorý zároveň vytvára akcent nárožia objektu, ktoré je orientované do malého námestíčka v strete ulíc Oravská a Trenčianska. Vikier predstavuje dostatok priestoru na splnenie požiadaviek investora pre štyri dvojpodlažné byty v podkroví.