V rámci projektovej činnosti vypracujeme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch:

– technickú štúdiu, investičnú štúdiu a štúdiu realizovateľnosti,

– dokumentáciu stavebného zámeru, dokumentáciu na územné rozhodnutie a dokumentáciu na               stavebné povolenie,

– dokumentáciu na ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby, dokumentáciu na vykonanie prác,           ako aj dokumentáciu na zmenu stavby pred dokončením,

– dokumentáciu skutočného realizovania stavby.

Zabezpečíme dokumentáciu pre proces EIA, najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dopravno-inžinierske prieskumy, prevádzkovú dokumentáciu a iné dokumentácie.

Vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie využívame metódu BIM (Building Information Modeling) s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu samotných projektov.

V tejto oblasti ide najmä o projektovanie a autorský dozor:

– dopravných stavieb (cestné a železničné stavby, parkoviská, spevnené plochy, dopravné značenie, odpočívadlá, cyklocesty a iné),

– mostných objektov, lávok, podjazdov,

– geotechnických konštrukcií, oporných a zárubných múrov (kotevné konštrukcie, sanácie zosuvov, skalných svahov, podchytávanie základov,                       protipovodňové opatrenia, zlepšovanie zemín a pod.),

– podzemných stavieb (hĺbené a razené cestné a železničné tunely, sanácie a rekonštrukcie tunelov, únikové, kanalizačné a vodovodné štôlne,                     podzemné garáže a ostatné špeciálne podzemné stavby, vrátane ich technologického vybavenia),

– pozemných stavieb (administratívne a obytné budovy, hotely, priemyselné haly, SSÚD; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu                                   administratívnych budov, historických objektov a kaštieľov, elektrární a pod.),

– vodohospodárskych stavieb (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).

Realizujeme stavebný, geotechnický a technický dozor investora pre:

– diaľnice, cesty a mosty,

– železničné stavby,

– tunely a iné podzemné stavby,

– pozemné stavby,

– vodohospodárske stavby

Zabezpečujeme inžiniersku činnosť a majetko-právne vysporiadanie pri príprave stavieb, vrátane zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí, stavebných povolení a schvaľovacích rozhodnutí pre všetky druhy stavieb.

Vykonávame geodetickú činnosť, geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie pre všetky druhy stavieb, a to prostredníctvom vlastných geodetov s kompletným prístrojovým vybavením.

Pre objednávateľov vypracujeme expertízne posudky, normy, predpisy a smernice. Organizujeme kurzy pre hasičov zasahujúcich v tuneloch, organizujeme školenia a vykonávame prednáškovú činnosť na technických univerzitách.