[vc_row css_animation=““ row_type=“row“ use_row_as_full_screen_section=“no“ type=“grid“ angled_section=“yes“ angled_section_position=“top“ angled_section_direction=“from_left_to_right“ text_align=“left“ background_image_as_pattern=“without_pattern“ z_index=““ background_color=“#ff6a20″][vc_column][vc_empty_space height=“100px“]

[vc_column_text]Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné a inžinierske služby najmä v týchto oblastiach:

 

  • technické štúdie, investičné štúdie a štúdie realizovateľnosti
  • dokumentáciu stavebného zámeru, dokumentáciu na územné rozhodnutie a dokumentáciu na stavebné povolenie
  • dokumentáciu na ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby, dokumentáciu na vykonanie prác, ako aj dokumentáciu na zmenu stavby pred dokončením a dokumentáciu skutočného realizovania stavby.

 

Zabezpečíme dokumentáciu pre EIA proces najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dopravno-inžinierske prieskumy, geodetické práce a iné dokumentácie.

 

V tejto oblasti ide najmä o projektovanie a autorský dozor pre:

  • Dopravné stavby (cesty a diaľnice, železnice, mosty, priepusty a iné).
  • Pozemné stavby
  • Podzemné stavby
  • Vodohospodárske stavby
  • Geotechnika

 

Pri projektovaní využívame BIM metódu (Building Information Modeling), ktorá je pripravená na tímovú prácu a kooperáciu profesií, čo sa prejaví vo vyššej kvalite samotných projektov.[/vc_column_text]

[vc_column_text]

Zabezpečujeme stavebný, geotechnický a technický dozor investora pre:

 

  • diaľnice, cesty a mosty
  • pozemné stavy
  • tunely, podzemné stavby
  • vodohospodárske stavby
  • železničné stavby

 

Ponúkame služby spojené s výkonom činnosti stavebného dozoru, ktorý prináša projektom trvácnu hodnotu tým, že sme vyčlenili päť základných charakteristík kvality práce: a to spoľahlivosť, kompetentnosť, čestnosť, nestrannosť a korektnosť.

 

Formou výkonu činnosti stavebného dozoru resp. činnosti stavebno-technického dozoru ako špecialistu, okrem návrhovej a realizačnej kapacity v závislosti od typu projektu zabezpečujeme:

 

  • Konkrétne činnosti v rámci projektu a jeho riadenie;
  • Poskytovanie poradenstva v rámci postupov verejného obstarávania a financovania projektov;
  • Pred začatím projektov vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a štúdií o vplyvoch na životné prostredie;
  • Odsúhlasovanie poddodávateľov a ich kontrolnej činnosti;
  • Prieskum a riadenie stavebných a montážnych zmlúv podľa etáp opísaných v projekte;
  • Sprostredkovanie obchodno-technického vzťahu medzi investorom a dodávateľom.

[/vc_column_text]

[vc_column_text]Zabezpečujeme inžiniersku činnosť pri príprave stavieb, vrátane zabezpečenia realizácie územných konaní , stavebných konaní pred miestne príslušnými stavebnými úradmi a prerokovania projektovej dokumentácie s príslušnými dotknutými orgánmi pre:

  • pozemné stavby :
   1. a) bytové
   2. b) nebytové :

a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,

b) budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty,

c) budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc,

d) dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská,

e) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá,

f) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie,

g) budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,

h) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,

i) kryté budovy pre šport,

j) poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,

k) budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny,

l) kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami,

m) ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne.

 

  • inžinierske stavby :

a) diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,

b) železničné, lanové a iné dráhy,

c) vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,

d) mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,

e) prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,

f) diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,

g) diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,

h) diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,

i) diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,

j) banské stavby a ťažobné zariadenia,

k) stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,

l) stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,

m) stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,

n) stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne,

o) nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,

p) zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady,

r) reklamné stavby,

s) ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu.

[/vc_column_text]

[vc_column_text]Zabezpečujeme majetko-právne vysporiadanie pre diaľnice, cesty, mosty a iné stavby.[/vc_column_text]
[vc_column_text]Zabezpečujeme geodetickú činnosť pre:

 

Inžiniersku geodéziu

  • polohopisné a výškopisné zamerania ( cesty, mosty, diaľnice, železnice…)
  • vytýčenie podzemných inžinierskych sietí
  • porealizačné zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí
  • vytyčovanie stavieb
  • tvorba účelových máp veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie
  • založenie a určenie bodov podrobných polohových a výškových bodových polí
  • geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

 

Kataster nehnuteľností

  • vyhotovovanie geometrických plánov
  • vytýčenie hraníc pozemkov
  • výkupové elaboráty

[/vc_column_text]

[vc_column_text]Zabezpečujeme expertíznu a poradenskú činnosť pre všetky druhy stavieb. Ako aj geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie, vypracovanie noriem, predpisov a smerníc. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pre svoje oblasti pôsobenia poskytuje, spracováva a realizuje kurzy a školenia.[/vc_column_text]
[vc_empty_space height=“60px“][/vc_column][/vc_row]