Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 medzi obcami Čabiny a Sukov

Geodetická činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

 

Naše práce a doba ich trvania:
Geodetické práce, vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)
2018 – trvá

 

Popis projektu:
Predmetom návrhu technického riešenia je odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty
III/3865 v úseku km 3,545 – 3,743.
Účelom rekonštrukcie cesty je riešenie stabilitného problému spôsobeného zosuvom telesa cesty spojené so stavebnou úpravou komunikácie v rozsahu výmeny vozovkových vrstiev. V kritických miestach výmenou cestného telesa a vybudovanie trativodu pre odvodnenie podložia násypu. Stabilizácia zosuvného svahu pri potoku.